Tuesday, August 9, 2011

เฒียะ หท่าง โซว ตะ เหยียด ปว๊น Yao Primer Book 1 (แบบฝึกหัดอ่านหนังสือภาษาเย้า เล่ม๑)

เฒียะ หท่าง โซว ตะ เหยียด ป๊วน
Yao Primer Book 1 (1976)
แบบฝึกหัดอ่านหนังสือภาษาเย้า เล่ม๑ 

จัดทำโดย ซี. ดับลยู. แคล์ลาเวย์
ปี พ.ศ.2519

กรุณากดที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
 

 เฒียะ หท่าง โซว ตะ เหญ่ย ปว๊น Yao Primer Book 2 (แบบฝึกหัดอ่านหนังสือภาษาเย้า เล่ม๒)

เฒียะ หท่าง โซว ตะ เหญ่ย ปว๊น
Yao Primer Book 2 (1976)
แบบฝึกหัดอ่านหนังสือภาษาเย้า เล่ม๒
จัดทำโดย ซี. ดับลยู. แคล์ลาเวย์
ปี พ.ศ.2519

กรุณากดที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่