Tuesday, June 26, 2012

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์คริสตจักรยิวเมี่ยนกรุงเทพ 24/6/2012


การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ระหว่าง 
คริสตจักรยิวเมี่ยนกรุงเทพ คริสตจักรรอดอนันต์ คริสตจักรสุวรรณภูมิ
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012

นี่คือรูปภาพ